Veel mensen weten niet precies hoe ze verzekerd zijn. Dat geldt ook voor verzekeringen in het verkeer. Naast de in Nederland voor motorrijtuigen verplichte WAM-verzekering bestaan diverse aanvullende verzekeringen, waaronder de Ongevallenverzekering (voor) Inzittenden (OVI) en de Schadeverzekering (voor) Inzittenden (SVI). Wat is het verschil?

De OVI dekt de schade die inzittenden van een motorvoertuig lijden als zij door een ongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden. Het gaat daarbij altijd om een vooraf vastgesteld bedrag dat in de polis is vastgelegd, waardoor de OVI beschouwd kan worden als een zogenoemde sommenverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt over het algemeen tussen € 5.000,- en € 15.000,- uitgekeerd bij overlijden en tussen € 25.000,- en € 75.000,- bij (ernstige) blijvende invaliditeit.

De dekking van de SVI is ruimer dan de dekking van de OVI. Deze verzekering dekt – afhankelijk van de polisvoorwaarden – doorgaans ook gevolgschade zoals medische- en zorgkosten, verlies aan arbeidsvermogen, schade aan kleding of bagage en zelfs smartengeld. In tegenstelling tot de OVI dekt de SVI de werkelijk geleden schade; niet slechts een vast bedrag. Ook is de limiet (de maximaal verzekerde som) bij de SVI aanzienlijk hoger dan bij de OVI.

Voor een uitkering op grond van deze verzekeringen is niet van belang wie het ongeval heeft veroorzaakt, tenzij het ongeval bijvoorbeeld is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid of drugs- en/of alcoholgebruik van de bestuurder. Ook kunnen andere uitzonderingen in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. In dergelijke gevallen biedt de verzekering geen dekking voor de schade.

Voor beide verzekeringen geldt dat de kosten voor particulieren over het algemeen slechts enkele euro’s per maand meer zijn ten opzichte van alleen een verplichte WAM-verzekering. Gezien de ruime dekking van de SVI lijkt het nuttig om in elk geval een aanvullende SVI voor uw motorvoertuig af te sluiten. Let daarbij wel op de verschillen tussen de diverse verzekeraars. Steeds meer verzekeraars sluiten bijvoorbeeld ‘niet-objectiveerbaar letsel’ uit van dekking en nemen maximumbedragen in de polisvoorwaarden op voor de vergoeding van de schadepost verlies aan arbeidsvermogen, maar bijvoorbeeld ook voor de kosten van rechtsbijstand door een advocaat.

Indien u een ongeval heeft gehad en/of vragen heeft over de verzekeringsdekking daarvan, staan wij u graag te woord.

Charlotte Stellingwerf is als letselschadeadvocaat verbonden aan Nuijens Advocaten