Alle opdrachten aan Nuijens Advocaten zijn onderworpen aan algemene voorwaarden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Nuijens Advocaten en een opdrachtgever/cliënt.

2. Nuijens Advocaten is een handelsnaam van mr. B.F. Nuijens, advocaat te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 65560876.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nuijens Advocaten, ook als de opdracht aan een bepaalde persoon is verstrekt.

4. De aansprakelijkheid van Nuijens Advocaten en allen die, al dan niet in dienstbetrekking, voor Nuijens Advocaten werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder een door Nuijens Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt, vermeerderd met het eigen risico van Nuijens Advocaten onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,- of, indien het door Nuijens Advocaten voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat hogere bedrag.

5. Nuijens Advocaten is bevoegd om derden in te schakelen als dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig of nuttig is. Dat gebeurt, indien mogelijk, in overleg met de opdrachtgever/cliënt. Kosten van ingeschakelde derden worden aan de opdrachtgever/cliënt doorbelast. Nuijens Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

6. Beide partijen (zowel de opdrachtgever/cliënt als Nuijens Advocaten) kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. Opzegging doet niet af aan de gehoudenheid van de opdrachtgever/cliënt tot betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

7. Door of namens Nuijens Advocaten verstuurde declaraties dienen binnen veertien dagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de op de declaratie vermelde datum. Als de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtgever/cliënt van rechtswege in verzuim. Alsdan is Nuijens Advocaten ook gerechtigd de dienstverlening op te schorten en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

8. Alle aanspraken van de opdrachtgever/cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraken betrekking hebben zijn verricht.

9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Nuijens Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

10. Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. Ingeval van een verschil tussen de Nederlandse en Engelse tekst van deze voorwaarden of de interpretatie daarvan, is de Nederlandse tekst bindend.