Als u een verzekering aanvraagt, rust op u de plicht om de verzekeraar juist en volledig te informeren. In de wet staat dat u alle feiten moet meedelen die u kent of behoort te kennen voor zover die relevant zijn voor de beslissing van de verzekeraar om u wel of niet te accepteren. Om problemen te voorkomen, is het dus van groot belang dat u de verzekeraar juist en volledig informeert over relevante punten.

Wat relevant is voor een verzekeraar is niet altijd duidelijk voor u, de verzekeringnemer. Verzekeraars werken daarom vaak met vragenlijsten. In dergelijke vragenlijsten komt regelmatig een vraag voor over het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer. De verzekeraar zal in deze vraag specifiek moeten aangeven in welke strafbare feiten hij geïnteresseerd is. En of hij geïnformeerd wil worden over (alleen) strafrechtelijke veroordelingen of wellicht ook over een vrijspraak, een schikking, een maatregel of een boete. Deze vragen moeten (uiteraard) naar waarheid worden beantwoord. Een strafrechtelijk verleden van meer dan acht jaren geleden is niet meer relevant.

Wanneer de verzekeraar erachter komt dat hij onjuist is geïnformeerd, mag hij de verzekering opzeggen als:
– de verzekeringnemer de opzet had de verzekeraar te misleiden;
– de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten.

Bij een schending van de mededelingsplicht kan de verzekeraar ook weigeren een schade te vergoeden. Dit is slechts anders als de verzekeringnemer niet de opzet had de verzekeraar te misleiden en is voldaan aan een aantal andere voorwaarden, te weten:
– de niet of onjuist meegedeelde feiten zijn van geen belang voor het specifieke risico dat tot schade heeft geleid (of)
– de verzekeraar zou bij kennis van de ware stand van zaken:
o de verzekering ook zijn aangegaan, maar dan onder andere voorwaarden; (of)
o een hogere premie hebben bedongen; (of)
o de verzekering tot een lager bedrag hebben gesloten.
In deze laatste twee situaties wordt de uitkering verminderd.

Een verzekeraar mag dus niet in alle gevallen van verzwijging of onjuiste informatie een uitkering weigeren of een verzekering opzeggen. Dat hangt af van de concrete feiten en omstandigheden. In de praktijk leidt dat vaak tot geschillen met verzekeraars. Niet zelden weigert een verzekeraar ten onrechte uit te keren.

Heeft u een geschil met uw verzekeraar over een dergelijke kwestie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Anouk Peijs is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en is verbonden aan Nuijens Advocaten